Gjithsej 3.119 martesa janë lidhur në tremujorin e katërt të vitit 2017, që është rritje për 6,9 për qind në krahasim me periudhën e njëjtë të vitit 2016.

Sipas Entit shtetëror të statistikës, numri i martesave të divorcuara në këtë tremujor është 590 që paraqet zvogëlim për 9,8 për qind.